Bases

XIV PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICA JESÚS NÚÑEZ 2019

Na líña de apoio á creación artística que leva a cabo a Deputación da Coruña e, en concreto, ao desenvolvemento da arte gráfica, así coma en recoñecemento ao labor realizada pola Fundación CIEC Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos e á ampla traxectoria do artista Jesús Núñez, o seu fundador, a Deputación da Coruña convoca o XIV Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez, dacordo coas seguintes bases 2019:

PRIMEIRA

Poderán optar ao Premio todas as persoas maiores de edad, que non obtivesen o premio nos cinco anos anteriores a este, e que presenten obras coas que non participasen anteriormente en ningún outro concurso ou certame.

Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, xilografía, serigrafía e as súas derivacións.

Dado que a tramitación será telemática:

Quen presenta a solicitude deberá dispoñer dun único enderezo electrónico de contacto durante a tramitación do expediente, ao que se dirixirán as comunicacións. Excepcionalmente, e de xeito xustificado, poderá modificar este enderezo  inicial, sempre e cando se lle notifique a circunstancia pertinente á Deputación.

Dispoñer de certificado dixital.

SEGUNDA

Establécense os seguintes premios:
* Primeiro premio dotado con 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Esta cantidade está suxeita ás retencións legais que lle sexan aplicables.
* Dous accesits consistentes cada un deles nuna bolsa de matrícicula dun módulo do Máster da Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
O premio poderá quedar deserto e ser concedido con carácer ex aequo. Neste caso, o seu importe repartiráse proporcionalmente entre as persoas que resulten premiadas.
Os traballos premiados serán propiedade da Deputación da Coruña; asimesmo, as autoras ou autores das obras entregarán outro exemplar, igual ao premiado, á Fundación CIEC, con destino aos fondos da súa Colección.
A Deputación poderá publicar ou expoñer os traballos premiados e, previo acordo coas súas autoras ou autores, poderá publicar ou expoñer aqueles traballos que no foran premiados e que o xurado considere de calidade.
As persoas cuxas obras sexan incluidas na exposición recibirán tres exemplares do catálogo.

TERCEIRA

O prazo de presentación das solicitudes de participación e as obras iniciará o día 2 de maio de 2019 e finalizará o día 28 de xuño de 2019, ás 14.00 horas.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica da D eputación da Coruña, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTEL).

A solicitude e toda a documentación deberá ser asinada telematicamente pola solicitante.

A presentación telemática producirá plenos efectos xurídicos, sempre que a solicitude sexa presentada dentro do prazo establecido e na plataforma citada. Non se terán por presentadas as solicitudes que se acheguen noutros rexistros.

Serán rexeitadas automaticamente as solicitudes que conteñan documentos electrónicos que incorporen código malicioso ou dispositivo susceptible de afectar á integridade ou seguridade do sistema, omitan documentos esixidos, non se cumprimenten os campos requiridos como obrigatorios ou cando conteñan incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.

CUARTA

A documentación que se ha presentar é a seguinte:

– Memoria explicativa na que consten:

* Datos do/a autor/a: nome e apelidos, NIF (ou documento que o substitúa, para artistas estranxeiros), lugar e data de nacemento, teléfono, correo electrónico.

* Currículo que non exceda dun tamaño DIN A4, por unha cara.

* Ficha técnica: título, técnica, data, tipo de papel, medida do papel (altura x base), medida da mancha (altura x base), número de matrices, número de tintas, tirada e taller de estampaxe.

* Fotografía da obra en formato JPEG, 150 ppp, tamaño DNI A4

– Declaración de consentimento expreso para o tratamento dos datos persoais que constan na solicitude para a participación no XIV Premio Internacional “Jesús Núñez” de Arte Gráfica, de conformidade co establecido na LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

As obras enviaranse á Fundación CIEC, Rúa do Castro 2, 15300 Betanzos, A Coruña, no sobre indicaráse: “XIV Premio internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica.

As obras presentaránse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do/a autor/a, e o ano da súa realización e a referencia da solicitude presentada na plataforma SUBTEL.

As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha impresa será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

QUINTA

O xurado estará presidido pola persoa que ocupe a Presidencia da Deputación ou persoa en quen delegar, e formarán parte del: Jesús Núñez, e catro persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte gráfica, nomeadas por aquela.

Exercerá as funcións de secretaría o secretario da Corporación ou a funcionaria ou funcionario en quen delegar.

A composición do xurado darase a coñecer con anterioridade á súa reunión no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpoñer os recursos legais pertinentes.

SEXTA

As persoas participantes teñen a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza; esta circunstancia dará lugar á súa exclusión deste concurso.

O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 17 da Lei 40/2015, do 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.

O xurado presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para conceder o premio.

A decisión do xurado terá lugar no terceiro trimestre de 2019 e daráse a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación.

O xurado poderá realizar unha selección (que será de 30 obras como máximo) entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición, que será inaugurada na Fundación CIEC e que, posteriormente, itinerará por municipios da provincia.

SÉTIMA

As obras non seleccionadas, enviadas desde territorio nacional, devolveranse ás súas autoras ou autores, por mensaxería a portes debidos; os envíos procedentes do estranxeiro deberán vir achegados de “cupóns resposta internacional de correos”, que cubran a totalidade dos gastos de envío no seu envoltorio orixinal.

No caso de que algunha obra non se envíe cos cupóns sinalados no parágrafo anterior, entenderase que a súa autora

ou autor renuncia á súa propiedade, debendo achegar, neste caso, un escrito asinado, por medio do que fará renuncia expresa á propiedade da obra e á súa cesión á Deputación.

As obras que resulten seleccionadas para a exposición serán devoltas, nas condicións establecidas no parágrafo anterior, ao finalizar a súa itinerancia.

OITAVA

A Deputación da Coruña correrá cos gastos dos seguros das obras durante o tempo no que permanezan no seu poder,

e sempre que este non supere os prazos sinalados para a súa retirada.

A Deputación da Coruña e a Fundación CIEC non se fan responsables da deterioración, extravío, roubo, etc. que poidan sufrir no transporte as obras enviadas ao premio.

NOVENA

A participación nesta convocatoria supón tanto a total aceptación destas bases coma a autorización da Deputación para a inclusión das obras seleccionadas no catálogo da exposición.

DÉCIMA

Os datos subministrados teñen a finalidade de poder tramitar esta convocatoria e están protexidos pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais O responsable do tratamento

dos datos é a Deputación Provincial da Coruña,e o encargado será a empresa contratada pola Deputación Provincial para coordinar o premio, no caso de se contratar. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta solicitude é o consentimento que o asinante outorga á Deputación Provincial coa súa firma. No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non poderá presentarse ao premio por imposibilidade de tramitación da solicitude. O destinatario dos datos é a Deputación Provincial que non cederá datos a terceiros, salvo obriga legal. Os datos facilitados conservaranse ata a finalización da tramitación da convocatoria. As persoas que participen na convocatoria teñen os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Estes dereitos

poderán exercerse perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Avda. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través de medios electrónicos, dirixindo un correo ao enderezo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal. Pode consultar a política de privacidade da Deputación na dirección //www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade