Bases

XIV PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICA JESÚS NÚÑEZ 2019

Na líña de apoio á creación artística que leva a cabo a Deputación da Coruña e, en concreto, ao desenvolvemento da arte gráfica, así coma en recoñecemento ao labor realizada pola Fundación CIEC Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos e á ampla traxectoria do artista Jesús Núñez, o seu fundador, a Deputación da Coruña convoca o XIV Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez, dacordo coas seguintes bases 2019:

PRIMEIRA

Poderán optar ao Premio todas as persoas maiores de idade, que non obtivesen o premio nos cinco anos anteriores a este, e que presenten obras coas que non participasen anteriormente en ningún outro concurso ou certame.

Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, xilografía, serigrafía e as súas derivacións.

SEGUNDA

Establécense os seguintes premios:
* Primeiro premio dotado con 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Esta cantidade está suxeita ás retencións legais que lle sexan aplicables.
* Dous accesits consistentes cada un deles nuna bolsa de matrícicula dun módulo do Máster da Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
O premio poderá quedar deserto e ser concedido con carácer ex aequo. Neste caso, o seu importe repartiráse proporcionalmente entre as persoas que resulten premiadas.
Os traballos premiados serán propiedade da Deputación da Coruña; asimesmo, as autoras ou autores das obras entregarán outro exemplar, igual ao premiado, á Fundación CIEC, con destino aos fondos da súa Colección.
A Deputación poderá publicar ou expoñer os traballos premiados e, previo acordo coas súas autoras ou autores, poderá publicar ou expoñer aqueles traballos que no foran premiados e que o xurado considere de calidade.
As persoas cuxas obras sexan incluidas na exposición recibirán tres exemplares do catálogo.

TERCEIRA

O prazo de presentación das solicitudes de participación e as obras iniciará o día 15 de Maio de 2019 e finalizará o día 15 de Xullo de 2019.

As obras enviaranse á Fundación CIEC, Rúa do Castro 2, 15300 Betanzos, A Coruña, no sobre indicaráse: “XIV Premio internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica.

CUARTA

A obra presentaráse asinada, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do/a autor/a, e o ano da súa realización.

As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha impresa será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

A obra virá acompañada da seguinte documentación:

 

– Memoria explicativa na que consten:

* Datos do/a autor/a: nome e apelidos, NIF (ou documento que o substitúa, para artistas estranxeiros), lugar e data de nacemento, teléfono, correo electrónico.

* Currículo que non exceda dun tamaño DIN A4, por unha cara.

* Ficha técnica: título, técnica, data, tipo de papel, medida do papel (altura x base), medida da mancha (altura x base), número de matrices, número de tintas, tirada e taller de estampaxe.

– Declaración de consentimento expreso para o tratamento dos datos persoais que constan na solicitude para a participación no XIV Premio Internacional “Jesús Núñez” de Arte Gráfica, de conformidade co establecido na LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

QUINTA

O xurado estará presidido pola persoa que ocupe a Presidencia da Deputación ou persoa en quen delegar, e formarán parte del: Jesús Núñez, e catro persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte gráfica, nomeadas por aquela.

Exercerá as funcións de secretaría o secretario da Corporación ou a funcionaria ou funcionario en quen delegar.

A composición do xurado darase a coñecer con anterioridade á súa reunión no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpoñer os recursos legais pertinentes.

SEXTA

As persoas participantes teñen a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza; esta circunstancia dará lugar á súa exclusión deste concurso.

O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 17 da Lei 40/2015, do 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.

O xurado presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para conceder o premio.

A decisión do xurado terá lugar no terceiro trimestre de 2019 e daráse a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación.

O xurado poderá realizar unha selección (que será de 30 obras como máximo) entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición, que será inaugurada na Fundación CIEC e que, posteriormente, itinerará por municipios da provincia.

SÉTIMA

As obras non seleccionadas, enviadas desde territorio nacional, devolveranse ás súas autoras ou autores, por mensaxería a portes debidos; os envíos procedentes do estranxeiro deberán vir achegados de “cupóns resposta internacional de correos”, que cubran a totalidade dos gastos de envío no seu envoltorio orixinal.

No caso de que algunha obra non se envíe cos cupóns sinalados no parágrafo anterior, entenderase que a súa autora

ou autor renuncia á súa propiedade, debendo achegar, neste caso, un escrito asinado, por medio do que fará renuncia expresa á propiedade da obra e á súa cesión á Deputación.

As obras que resulten seleccionadas para a exposición serán devoltas, nas condicións establecidas no parágrafo anterior, ao finalizar a súa itinerancia.

OITAVA

A Deputación da Coruña correrá cos gastos dos seguros das obras durante o tempo no que permanezan no seu poder,

e sempre que este non supere os prazos sinalados para a súa retirada.

A Deputación da Coruña e a Fundación CIEC non se fan responsables da deterioración, extravío, roubo, etc. que poidan sufrir no transporte as obras enviadas ao premio.

NOVENA

A participación nesta convocatoria supón tanto a total aceptación destas bases coma a autorización da Deputación para a inclusión das obras seleccionadas no catálogo da exposición.

DÉCIMA

Os datos subministrados teñen a finalidade de poder tramitar esta convocatoria e están protexidos pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais O responsable do tratamento

dos datos é a Deputación Provincial da Coruña,e o encargado será a empresa contratada pola Deputación Provincial para coordinar o premio, no caso de se contratar. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta solicitude é o consentimento que o asinante outorga á Deputación Provincial coa súa firma. No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non poderá presentarse ao premio por imposibilidade de tramitación da solicitude. O destinatario dos datos é a Deputación Provincial que non cederá datos a terceiros, salvo obriga legal. Os datos facilitados conservaranse ata a finalización da tramitación da convocatoria. As persoas que participen na convocatoria teñen os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Estes dereitos

poderán exercerse perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Avda. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través de medios electrónicos, dirixindo un correo ao enderezo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal. Pode consultar a política de privacidade da Deputación na dirección //www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade