Bases

XIII PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICA JESÚS NÚÑEZ 2018

Na líña de apoio á creación artística que leva a cabo a Deputación da Coruña e, en concreto, ao desenvolvemento da arte gráfica, así coma en recoñecemento ao labor realizada pola Fundación CIEC Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos e á ampla traxectoria do artista Jesús Núñez, o seu fundador, a Deputación da Coruña convoca o “XIII Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez, dacordo coas seguintes bases:

PRIMEIRA

Poderán optar ao Premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non tiveran o premio nos cinco anos anteriores a éste, e que presenten as obras coas que non participaran anteriormente en ningún otro concurso ou certame.

SEGUNDA

Establécense os seguintes premios:
* Primeir premio dotado con 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
A cantidade está suxeita ás retencións legais que lle sexan aplicables.
* Dous accesits consistentes cada un deles nuna bolsa de matrícicula dun módulo do Máster da Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
O premio poderá quedar deserto e ser concedido con carácer ex aequio. Neste caso, o seu importe repartiráse proporcionalmente entre as persoas que resulten premiadas.
Os traballos premiados serán propiedade da Deputación da Coruña; asimesmo, as autoras ou autores das obras entregarán outro exemplar, igual ao premiado, á Fundación CIEC, con destino aos fondos da súa Colección.
A Deputación poderá publicar ou expoñer os traballos premiados e, previo acordo coas súas autoras ou autores, poderá publicar ou expoñer aqueles traballos que no foran premiados e que o xurado considere de calidade.
As persoas cuxas obras sexan incluidas na exposición recibirán tres exemplares do catálogo.

TERCEIRA

Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaránse firmadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos da/o autora/or e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha impresa será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm
Á obra presentada adxuntaráse a seguinte documentación:
* Datos do/a autor/a: nome e apelidos, NIF (ou documento que o sustitúa, para artistas extranxeiros/as), lugar e fecha de nacemetno, número de teléfono, correo electrónico.
* Curriculo que non exceda dun tamaño DIN A4, por unha cara.
* Ficha técnica: título, técnica, data, tipo de papel, medida do papel (altura x base), medida da mancha (altura x base), número de matrices, número de tintas, tirada e taller de estampación.
Os datos persoais requeridos son considerados necesarios para o procesamento sistematizado das solicitudes de participación do premio, e serán tratados dacordo coas medidas de seguridade previstas pola LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Ademáis pasarán a formar parte da base de datos da área de Cultura da Diputación que será o único organismo que os poida utilizar.
O dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán ser exercidos mediante o envío da correspondente comunicación, por correo postal ou electrónico á Deputación da Coruña, despois do fallo do Premio.

CUARTA

O prazo de presentación de obras comezará o día 1 de Xuño de 2018 e rematará o día 30 de Xullo de 2018.

As obras enviaránse á Fundación CIEC, Rúa do Castro 2, 15300 Betanzos, A Coruña, España, indicando no sobre: “XIII Premio Internacional de Arte Gráfica “Jesús Núñez”.

QUINTA

O Xurado estará presidido pola Deputada Presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, e formarán parte del: Jesús Núñez  e catro persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte gráfica, nomeadas por aquela.
Exercerá as funcións de secretaría o secretario da Corporación ou a funcionaria/o no que delegue.
A composición do Xurado daráse a coñecer con anterioridade á súa reunión no tableiro e na páxina web da Deputación, coa fin de que se poidan interpoñer os recursos legais pertinentes.

SEXTA

As persoas participantes teñen o deber de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza; esta circunstancia dará lugar á súa exclusión deste concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Aos efectos da validez da súa constitución será de aplicación o disposto no artigo 26.1 da Lei 40/2015, de 1 de Outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.
As deliberacións serán secretas e delas redactaráse a acta correspondente.
O xurado presentará a súa proposta ao Presidente da Deputación da Coruña, que é o órgano competente para conceder o premio.
A decisión do xurado terá lugar no segundo semestre do 2018 e daráse a coñecer no tableiro de anuncios e na páxina web da Deputación.
O xurado poderá realizar unha selección (que será de 30 obras como máximo) entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición, que será inaugurada na Fundación CIEC e que, posteriormente, itinerará por municipios da provincia.

SÉTIMA

As obras non seleccionadas, enviadas dende territorio nacional, devolveránse ás súas autoras e autores, por mensaxería a portes debidos; os envíos procedentes do extranxeiro deberán  vir acompañadas dos “cupóns resposta internacional de correos”, que cubran a totalidade dos gastos de envío no seu envoltorio orixinal.
No caso de que algunha obra non se envíe acompañada dos cupóns sinalados no párrafo anterior, entenderáse qeu a súa autora ou autor renuncia á súa propiedade, debendo adxuntar, neste caso, un escrito coa súa firma por medio da cal fará renuncia expresa á súa propiedade e a súa cesión á Deputación
As obras que resulten seleccionadas para a exposición serán devoltas nas condicións establecidas no párrafo anterior, ao rematar a súa itinerancia.

OITAVA

A Deputación da Coruña correrá cos gastos dos seguros das obras druante o tempo que permanezan no seu poder, e sempre que éste non supere os prazos sinalados para a súa retirada.
A Deputación da Coruña e a Fundación CIEC non se fan responsables do deterioro, extravío, roubo, etc que poidan sufrir no transporte as obras enviadas ao Premio.

NOVENA

A participación nesta convocatoria supón tanto a total aceptación destas bases coma a autorización da Deputación para a inclusión das obras seleccionadas no catálogo da exposición.